Algemene Verkoopsvoorwaarden

Download: Algemene Verkoopsvoorwaarden

Bij iedere bestelling worden de hierna volgende voorwaarden en bedingen geacht volkomen aanvaard te zijn. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op gebeurlijke aankoopvoorwaarden van de klant. Ander voorwaarden zullen slechts tegenstelbaar zijn indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard.

Artikel 1. Offertes

  1. Al onze aanbiedingen met betrekking tot prijs, hoeveelheid, leveringstermijn en leveringsmogelijkheid, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend.

Artikel 2. Prijzen

2.1 De goederen worden aangerekend aan de prijs die geldt op de dag van de verzending, behalve vast overeengekomen prijzen gedurende een welbepaalde periode.

2.2 Een eventuele verhoging van de rechten of taksen, van de lonen, sociale lasten en grondstoffen, toegepast tussen de datu van bestelling en de datum van uitvoering is ten laste van de koper. In dit geval wordt de definitieve prijs bevestigd op het ogenblik van de uitvoering.

2.3 De toeslag voor een spoedzending blijft ten laste van de koper.

Artikel 3. Leveringstermijn en -plaats

3.1 De opgegeven leveringstermijn geldt enkel als aanduiding.

3.2 De levering geschiedt af magazijn, op het ogenblik van het ter beschikking stellen van de goederen.

3.3 Voor een eventuele vertraging bij de levering zal de koper in geen geval recht hebben op schadevergoeding, noch het recht hebben om de overeenkomst te verbreken.

Artikel 4. Risico-overdracht

4. Alle risico's die de goederen oplopen, zijn voor de koper vanaf het ogenblik dat de goederen te zijner beschikking worden gesteld in onze magazijnen en/of fabrieken, zelfs in het geval waarin het vervoer ten onze laste is, en dit ongeacht het beding van eigendomsvoorbehoud.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle goederen door ons geleverd blijven, zelfs indien ze bewerkt worden, onze eigendom tot volledige afbetaling van al onze schuldvorderingen, evenals een eventueel saldo ten onze gunste voortkomende uit vroegere transacties. De goederen kunnen derhalve door de NV PMT Benelux gedurende de ganse periode van eigendomsvoorbehoud te allen tijde teruggevorderd worden.

5.2 De koper kan evenwel over de goederen beschikken onder voorbehoud van voldoende garantie. In geval van levering van machines verbindt de koper zich ertoe de door ons geleverde goederen 'in specie' in bezit te houden gedurende de ganse termijn van het eigendomsvoorbehoud.

Artikel 6. In ontvangstneming klachten

6.1 De juistheid van de levering moet bij ontvangst worden nagezien door de koper. Fouten in de levering moeten op de leveringsbon worden vermeld en schriftelijk aan de NV PMT Benelux worden bevestigd binnen de 24 uren.

6.2 Andere klachten moeten onmiddellijk en uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van de NV PMT Benelux gericht worden. De NV PMT Benelux kan hoogstens gehouden zijn tot vervanging van de niet-conform geleverde goederen.

6.3 Verpakkingen en inhoud van de niet-conform geleverde goederen moeten door de koper bijgehouden worden.

6.4 De retourzending van de geleverde goederen kan slechts, na voorafgaande schriftelijke machtiging en verzend- of andere instructies van de verkoper, en binnen een termijn van 8 dagen. Totdat de goederen weer veilig zijn overgedragen aan de verkoper, blijven zij voor rekening en risico van de koper.

6.5 Een klacht ontlast de koper niet van zijn verplichting tot betaling.

Artikel 7. Betalingen

7.1 Alle facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de NV PMT Benelux.

7.2 Betaling door middel van een wisselbrief maakt geen schuldvernieuwing uit.

7.3 Vanaf de vervaldag brengt het onbetaalde gedeelte van onze facturen van rechtswegen en zonder aanmaning een verwijlinterest op van 1% per maand. Daarenboven zal de schuldenaar, bij toepassing van artikel 1147 B.W. gehouden zijn tot een conventionele schadevergoeding welke forfaitair en onverminderbaar wordt vastgesteld op 15% van het openstaande saldo met een minimum van 125 Euro per factuur.

7.4 De NV PMT Benelux behoudt zich het recht voor, in geval van niet-betaling van één of meerdere facturen op de vervaldag, of het niet-kredietwaardig zijn van de koper, alle leveringen te schorsen en de nog uit te voeren overeenkomsten te verbreken ten nadele van de koper. De koper zal hiervoor geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

7.5 In geval van wanbetaling van één of meerdere facturen worden alle, zelfs niet-vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar.

7.6 Alle facturen worden beschouwd als aanvaard wanneer zij niet binnen de acht dagen werden geprotesteerd.

8. Waarborg

8.1 De waarborg wegens verborgen gebreken van de producten beperkt zich tot de vervanging van de koopwaar. De vergoeding van de bewezen schade, door de koper geleden, zal in geen geval het bedrag van onze verkoopprijs van het aangewende product kunnen overschrijden.

8.2 De waarborg voor toestellen en machines beperkt zich tot deze voorzien door de fabrikant. Geen andere schadevergoeding of terugbetaling van kosten kan van de NV PMT Benelux gevorderd worden.

8.3 De waarborg vervalt van rechtswege, wanneer de koper zelf reparaties of transformaties uitvoert of door derden laat uitvoeren zonder onze schriftelijke goedkeuring. Zo ook, wanneer vastgesteld wordt dat het onderhoud van het materiaal niet overeenkomstig de voorschriften van de constructeur en/of verkoper wordt uitgevoerd of wanneer het niet overeenkomstig de gebruiksaanwijzing of de gegeven instructies wordt gebruikt.

8.4 Bij het verstrekken van chemische en technische adviezen, zowel schriftelijk als mondeling, evenals plannen en schema's gaat de NV PMT Benelux enkel een middelverbintenis aan zonder enig resultaat te waarborgen. Deze adviezen zijn dan ook slechts te beschouwen als richtlijnen waarvoor door de NV PMT Benelux geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard. De koper dient zelf de goederen te testen.

8.5 Indien de koper voortverkoopt zonder verwerking, handelt hij op eigen risico en zonder waarborg van continuïteit.

9. Stockage

9.1 De NV PMT Benelux is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan goederen die opgeslagen zijn in haar magazijn en/of fabrieken vanaf het moment dat ze ter beschikken werden gesteld van de koper.

9.2 Indien de goederen, na het ter beschikking stellen, langer dan een maand gestockeerd blijven in ons magazijn, worden stockagekosten aangerekend aan de klant.

10. Merknamen

10 Het is de koper niet toegelaten om ander producten onder de merknaam van de verkoper te verkopen. Zonder toelating van de verkoper mag hij evenmin de merknaam van de verkoper gebruiken op zijn eigen fabricaten, producten, enz.

11. Keuze van recht en van rechtsmacht

11.1 Op de overeenkomst tussen partijen en huidige algemene verkoopsvoorwaarden zal uitsluitend het Belgische Recht van toepassing zijn.

11.2 In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het arrondissement waarin zich de maatschappelijke zetel van PMT Benelux N.V. bevindt.

 

 

ISO 9001

PMT Benelux NV/SAHaachtsesteenweg 378 bus 01 | 1910 KAMPENHOUT | BELGIE | Tel +32 (0)16 65 92 92 | Fax +32 (0)16 65 22 05 | e-mail info(at)pmtbenelux.com